Informacje
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udziela zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w formie:
  1. zamówień publicznych - przy stosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);      
  2. zamówień udzielanych według procedury organizacji międzynarodowej (ICB - International Competitive Bidding) - na podstawie Dokumentu Komitetu Infrastruktury NATO znak AC/4-D/2261 (wydanie 1996) pod nazwą "Procedury przeprowadzania międzynarodowych przetargów konkurencyjnych".
    Ogłoszenia o rozpoczęciu nowego postępowania przetargowego zamieszczane są równolegle na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki oraz na zielonych stronach gazety "Rzeczpospolita".
    Zgodnie z dyrektywa NATO AC/4-D/2261 firmy polskie zainteresowane udziałem w przetargu międzynarodowym muszą uzyskać "Deklarację uprawnienia" wydawaną na konkretne przedsięwzięcie przez Ministerstwo Gospodarki. Firmy zagraniczne muszą uzyskać "Deklarację uprawnienia" wydaną przez rząd albo przez wlasciwe władze w tym celu wyznaczone, kraju pochodzenia potencjalnego wykonawcy.
     
Do udziału w zamówieniach realizowanych w ramach NSIP, w tym zamówieniach niejawnych, dodatkowo zapraszani są przedsiębiorcy, którzy wypełnili formularze i złożyli wnioski o umieszczenie w „Bazie informacji o wykonawcach ZIOTP”. Umieszczenie przedsiębiorcy w bazie odbywa się na podstawie wypełnionych i przesłanych do Zakładu wniosków.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych