O Zakładzie

 

 

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego od dnia 1 stycznia 2011 r. funkcjonuje w formie instytucji gospodarki budżetowej o  numerze KRS 0000370758, która przejęła zadania zakładu budżetowego o tej samej nazwie. Utworzenie Zakładu miało na celu spełnienie wymogu, określonego przez Komitet Infrastruktury NATO aby istniała konsolidacja zadań merytorycznych i finansowo-rozliczeniowych Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) w jednej instytucji.

Program NSIP jest narzędziem Sojuszu, służącym do zaspokajania potrzeb w zakresie tworzenia niezbędnych zdolności wojskowych, których zapewnienie wykracza poza narodowe zasoby infrastruktury obronnej państw członkowskich. Źródłem finansowania programu jest fundusz NSIP, tworzony ze składek wnoszonych przez kraje uczestniczące w Programie. Podstawowym źródłem przychodów ZIOTP są, przekazywane przez Komitet Infrastruktury NATO, należności na Krajowe Wydatki Administracyjne oraz dotacje z budżetu państwa.

Zasadą fundamentalną Programu jest to, że obejmuje on wyłącznie zadania, zgrupowane w pakietach inwestycyjnych (CP), których zrealizowanie umożliwi dowódcom Sojuszu, zwykle szczebla strategicznego NATO, osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych.

Organem założycielskim ZIOTP jest Minister Obrony Narodowej, w imieniu którego nadzór pełni Wiceminister Obrony Narodowej Bartłomiej GRABSKI i wykonuje zadania inwestora w odniesieniu do zadań NSIP poprzez firmy konsultingowe wybrane do realizacji zadań w charakterze inwestorów zastępczych.


Podstawowym zadaniem Zakładu jest realizacja projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycji NATO - Capability Packages (CP) poprzez m.in.:

  •   wybór specjalistycznych firm konsultingowych pełniących funkcję inwestorów zastępczych;
  •   przeprowadzanie postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót i dostawców;
  •   nadzór nad realizacją inwestycji poprzez inwestorów zastępczych;
  •   rozliczanie inwestycji wg uregulowań narodowych i NATO.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych